Main Image - Charles by Charles David Sadie Genuine Rabbit Fur Pom Pump (Women)