Main Image - Thames & Kosmos 'CHEM C3000 (V 2.0)' Experiment Kit